skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advancing the Rights of Minorities and Indigenous Peoples: Getting UN Attention via the Universal Periodic Review

Higgins, Noelle

Netherlands Quarterly of Human Rights, December 2014, Vol.32(4), pp.379-407 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0924-0519 ; E-ISSN: 2214-7357 ; DOI: 10.1177/016934411403200404

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advancing the rights of minorities and indigenous peoples: getting UN attention via the universal periodic review

Higgins, Noelle

Netherlands Quarterly of Human Rights, Dec, 2014, Vol.32(4), p.379-407 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0924-0519

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...