skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational inequality and intergenerational mobility in Latin America: A new database

Neidhöfer, Guido ; Serrano, Joaquín ; Gasparini, Leonardo

Journal of Development Economics, September 2018, Vol.134, pp.329-349 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-3878 ; E-ISSN: 1872-6089 ; DOI: 10.1016/j.jdeveco.2018.05.016

Toàn văn sẵn có

2
Educational inequality and intergenerational mobility in Latin America: A new database
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational inequality and intergenerational mobility in Latin America: A new database

Neidhöfer, Guido ; Serrano, Joaquín ; Gasparini, Leonardo

Journal of Development Economics, 09/2018, Vol.134, C, pp.329-349 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03043878 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.05.016

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...