skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Poetry as an Act of International Diplomacy: English translations of Willem van Haren's Political Poetry during the War of the Austrian Succession: Poetry as an Act of International Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetry as an Act of International Diplomacy: English translations of Willem van Haren's Political Poetry during the War of the Austrian Succession: Poetry as an Act of International Diplomacy

Jensen, Lotte ; Corporaal, Marguerite

Journal for Eighteenth-Century Studies, 09/2016, Vol.39(3), pp.377-394 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1754-0208.12338

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetry as an Act of International Diplomacy: English translations of Willem van Haren's Political Poetry during the War of the Austrian Succession.(Report)

Jensen, Lotte ; Corporaal, Marguerite

Journal for Eighteenth-Century Studies, 2016, Vol.39(3), p.377(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1754-0194 ; DOI: 10.1111/1754-0208.12338

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetry as an Act of International Diplomacy: English translations of Willem van Haren's Political Poetry during the War of the Austrian Succession

Jensen, Lotte ; Corporaal, Marguerite

Journal for Eighteenth‐Century Studies, September 2016, Vol.39(3), pp.377-394 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1754-0194 ; E-ISSN: 1754-0208 ; DOI: 10.1111/1754-0208.12338

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...