skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Production status of the JLAB Hall-A GEM and Si <mml:math altimg="si0001.gif" overflow="scroll" xmlns:xocs="http://www.elsevier.com/xml/xocs/dtd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.elsevier.com/xml/ja/dtd" xmlns:ja="http://www.elsevier.com/xml/ja/dtd" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:tb="http://www.elsevier.com/xml/common/table/dtd" xmlns:sb="http://www.elsevier.com/xml/common/struct-bib/dtd" xmlns:ce="http://www.elsevier.com/xml/common/dtd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:cals="http://www.elsevier.com/xml/common/cals/dtd"><mml:mi mathvariant="normal">μ</mml:mi><mml:mi>strip</mml:mi></mml:math> Tracker
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production status of the JLAB Hall-A GEM and Si <mml:math altimg="si0001.gif" overflow="scroll" xmlns:xocs="http://www.elsevier.com/xml/xocs/dtd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.elsevier.com/xml/ja/dtd" xmlns:ja="http://www.elsevier.com/xml/ja/dtd" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:tb="http://www.elsevier.com/xml/common/table/dtd" xmlns:sb="http://www.elsevier.com/xml/common/struct-bib/dtd" xmlns:ce="http://www.elsevier.com/xml/common/dtd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:cals="http://www.elsevier.com/xml/common/cals/dtd"><mml:mi mathvariant="normal">μ</mml:mi><mml:mi>strip</mml:mi></mml:math> Tracker

Basile, E. ; Bellini, V. ; Capogni, M. ; Colilli, S. ; Cisbani, E. ; Diefenbach, J. ; De Leo, R. ; De Persio, F. ; Frullani, S. ; Giuliani, F. ; Lucentini, M. ; Meddi, F. ; Minutoli, Saverio ; Musico, Paolo ; Noto, F. ; De Oliveira, R. ; Perrino, R. ; Santavenere, F. ; Urciuoli, G.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 08/2013, Vol.718, C, pp.429-431 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01689002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2012.10.090

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production status of the JLAB Hall-A GEM and Si μstrip Tracker

Basile, E ; Bellini, V ; Capogni, M ; Colilli, S ; Cisbani, E ; Diefenbach, J ; De Leo, R ; De Persio, F ; Frullani, S ; Giuliani, F ; Lucentini, M ; Meddi, F ; Minutoli, Saverio ; Musico, Paolo ; Noto, F ; De Oliveira, R ; Perrino, R ; Santavenere, F ; Urciuoli, G

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 01 August 2013, Vol.718, pp.429-431 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2012.10.090

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...