skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States And Cuba: An Intermestics Agenda

Pecequilo, Cristina ; Forner, Clarissa

Meridiano 47, Jan/Feb 2015, Vol.16(147), pp.34-40 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

2
The United States and Cuba: An Intermestics Agenda
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Cuba: An Intermestics Agenda

Pecequilo, Cristina Soreanu ; Forner, Clarissa Nascimento

Meridiano 47 - Journal of Global Studies, 04/01/2015, Vol.16(147), p.27 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20889/M47e16004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Cuba: An Intermestics Agenda

Cristina Soreanu Pecequilo ; Clarissa Nascimento Forner

Meridiano 47, 01 March 2015, Vol.16(147), pp.27-33 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/M47e16004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...