skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing Plasticity and Redistribution for 3D User Interfaces using the D3PART Model

Lacoche, Jérémy ; Duval, Thierry ; Arnaldi, Bruno ; Maisel, Éric ; Royan, Jérôme

Journal on Multimodal User Interfaces, June 2017, Vol.11(2), pp.197-210 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-017-0239-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing plasticity and redistribution for 3D user interfaces using the D3PART model.(Report)

Lacoche, Jeremy ; Duval, Thierry ; Arnaldi, Bruno ; Maisel, Eric ; Royan, Jerome

Journal on Multimodal User Interfaces, 2017, Vol.11(2), p.197(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1783-7677 ; DOI: 10.1007/s12193-017-0239-x

Toàn văn sẵn có

3
Providing plasticity and redistribution for 3D user interfaces using the D3PART model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing plasticity and redistribution for 3D user interfaces using the D3PART model

Lacoche, Jérémy ; Duval, Thierry ; Arnaldi, Bruno ; Maisel, Eric ; Royan, Jérôme

Journal on Multimodal User Interfaces, 1/27/2017 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12193-017-0239-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...