skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating Autonomy in Greater China: Hong Kong and its Sovereign Before and After 1997

Yep, Ray; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

Uppsala University Library

ISBN: 978 87 7694 120 8 ; ISBN: 978 87 7694 119 2

Toàn văn sẵn có

2
Negotiating Autonomy in Greater China: Hong Kong and its Sovereign Before and After 1997
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating Autonomy in Greater China: Hong Kong and its Sovereign Before and After 1997

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

Governance in Asia

Norden Publikationer (Nordisk Ministerråd)

ISBN: 9788776941208 ; ISBN: 9788776941192 ; ISBN: 8776941205 ; ISBN: 8776941191

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...