skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antepartum stillbirth syndrome: risk factors and pregnancy conditions identified from the INTERGROWTH‐21st Project

Hirst, Je ; Villar, J ; Victora, Cg ; Papageorghiou, At ; Finkton, D ; Barros, Fc ; Gravett, Mg ; Giuliani, F ; Purwar, M ; Frederick, Io ; Pang, R ; Cheikh Ismail, L ; Lambert, A ; Stones, W ; Jaffer, Ya ; Altman, Dg ; Noble, Ja ; Ohuma, Eo ; Kennedy, Sh ; Bhutta, Za

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, August 2018, Vol.125(9), pp.1145-1153 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1470-0328 ; E-ISSN: 1471-0528 ; DOI: 10.1111/1471-0528.14463

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antepartum stillbirth syndrome: risk factors and pregnancy conditions identified from the INTERGROWTH-21st Project.(Clinical report)

Hirst, Je ; Villar, J ; Victora, Cg ; Papageorghiou, At ; Finkton, D ; Barros, Fc ; Gravett, Mg ; Giuliani, F ; Purwar, M ; Frederick, Io ; Pang, R ; Cheikh Ismail, L ; Lambert, A ; Stones, W ; Jaffer, Ya ; Altman, Dg ; Noble, Ja ; Ohuma, Eo ; Kennedy, Sh ; Bhutta, Za

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, August, 2018, Vol.125(9), p.1145(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1470-0328 ; DOI: 10.1111/1471-0528.14463

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antepartum stillbirth syndrome: risk factors and pregnancy conditions identified from the INTERGROWTH ‐21 st Project

Hirst, Je ; Villar, J ; Victora, Cg ; Papageorghiou, At ; Finkton, D ; Barros, Fc ; Gravett, Mg ; Giuliani, F ; Purwar, M ; Frederick, Io ; Pang, R ; Cheikh Ismail, L ; Lambert, A ; Stones, W ; Jaffer, Ya ; Altman, Dg ; Noble, Ja ; Ohuma, Eo ; Kennedy, Sh ; Bhutta, Za

Bjog, 2018, Vol.125(9), p.1145-1153 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1470-0328 ; E-ISSN: 1471-0528 ; DOI: 10.1111/1471-0528.14463 ; PMCID: 6055673 ; PMID: 28029221

Toàn văn sẵn có

4
The antepartum stillbirth syndrome: risk factors and pregnancy conditions identified from the INTERGROWTH-21 st Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antepartum stillbirth syndrome: risk factors and pregnancy conditions identified from the INTERGROWTH-21 st Project

Hirst, Je ; Villar, J ; Victora, CG ; Papageorghiou, At ; Finkton, D ; Barros, Fc ; Gravett, MG ; Giuliani, F ; Purwar, M ; Frederick, Io ; Pang, R ; Cheikh Ismail, L ; Lambert, A ; Stones, W ; Jaffer, Ya ; Altman, DG ; Noble, Ja ; Ohuma, EO ; Kennedy, Sh ; Bhutta, Za

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 08/2018, Vol.125(9), pp.1145-1153 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.14463

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antepartum stillbirth syndrome: risk factors and pregnancy conditions identified from the INTERGROWTH-21st Project.(Clinical report)

Hirst, Je ; Villar, J ; Victora, CG ; Papageorghiou, At ; Finkton, D ; Barros, Fc ; Gravett, MG ; Giuliani, F ; Purwar, M ; Frederick, Io ; Pang, R ; Cheikh Ismail, L ; Lambert, A ; Stones, W ; Jaffer, Ya ; Altman, DG ; Noble, Ja ; Ohuma, EO ; Kennedy, Sh ; Bhutta, Za

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2018, Vol.125(9), p.1145(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1470-0328 ; DOI: 10.1111/1471-0528.14463

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The antepartum stillbirth syndrome: risk factors and pregnancy conditions identified from the INTERGROWTH-21 Project

Hirst, J E ; Villar, J ; Victora, C G ; Papageorghiou, A T ; Finkton, D ; Barros, F C ; Gravett, M G ; Giuliani, F ; Purwar, M ; Frederick, I O ; Pang, R ; Cheikh Ismail, L ; Lambert, A ; Stones, W ; Jaffer, Y A ; Altman, D G ; Noble, J A ; Ohuma, E O ; Kennedy, S H ; Bhutta

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, August 2018, Vol.125(9), pp.1145-1153 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 28029221 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.14463

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...