skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Música popular y nacionalismo en los campamentos insurgentes. Cuba (1895-1898)

Jaddiel Díaz Frene

Historia Crítica, 01 September 2015, Vol.57, pp.19-36 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0121-1617 ; E-ISSN: 1900-6152 ; DOI: 10.7440/histcrit57.2015.02

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Música popular y nacionalismo en los campamentos insurgentes. Cuba (1895-1898)

Díaz Frene, Jaddiel

Historia Crítica, 01 July 2015, Issue 57, pp.19-36 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0121-1617 ; E-ISSN: 1900-6152 ; DOI: 10.7440/histcrit57.2015.02

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Música popular y nacionalismo en los campamentos insurgentes. Cuba (1895-1898) */Popular Music and Nationalism in Insurgent Camps. Cuba (1895-1898)/Música popular e nacionalismo nos acampamentos insurgentes. Cuba (1895-1898)

Frene, Jaddiel

Historia Crítica, Jul-Sep 2015, Issue 57, pp.19-36 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01211617 ; DOI: 0002132243; 10.7440/histcrit57.2015.02

Toàn văn sẵn có

4
Música popular y nacionalismo en los campamentos insurgentes. Cuba (1895-1898)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Música popular y nacionalismo en los campamentos insurgentes. Cuba (1895-1898)

Díaz Frene, Jaddiel

Historia Crítica No.40, 09/30/2015, Vol.57, pp.19-36 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 01211617 ; E-ISSN: 19006152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7440/histcrit57.2015.02

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...