skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A threatening exchange: Gender and life history strategy predict perceptions and reasoning about sexual harassment

Dillon, Haley M ; Adair, Lora E ; Brase, Gary L

Personality and Individual Differences, January 2015, Vol.72, pp.195-199 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2014.09.002

Toàn văn sẵn có

2
A threatening exchange: Gender and life history strategy predict perceptions and reasoning about sexual harassment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A threatening exchange: Gender and life history strategy predict perceptions and reasoning about sexual harassment

Dillon, Haley M. ; Adair, Lora E. ; Brase, Gary L.

Personality and Individual Differences, 01/2015, Vol.72, C, pp.195-199 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01918869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2014.09.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...