skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defence diplomacy and the Australian defence force: smokescreen or strategy?

Baldino, Daniel ; Carr, Andrew

Australian Journal of International Affairs, 25 December 2015, p.1-20 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2015.1113229

Toàn văn không sẵn có

2
Defence diplomacy and the Australian defence force: smokescreen or strategy?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defence diplomacy and the Australian defence force: smokescreen or strategy?

Baldino, Daniel ; Carr, Andrew

Australian Journal of International Affairs, 03/03/2016, Vol.70(2), pp.139-158 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2015.1113229

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...