skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Mental Imagery-Based BCI Performance from Personality, Cognitive Profile and Neurophysiological Patterns

Jeunet, Camille ; N'Kaoua, Bernard ; Subramanian, Sriram ; Hachet, Martin ; Lotte, Fabien

PloS one, 2015, Vol.10(12), pp.e0143962 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26625261 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0143962

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Mental Imagery-Based BCI Performance from Personality, Cognitive Profile and Neurophysiological Patterns.(Brain computer interface)(Report)

Jeunet, Camille ; N'Kaoua, Bernard ; Subramanian, Sriram ; Hachet, Martin ; Lotte, Fabien

PLoS ONE, Dec 1, 2015, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0143962

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Mental Imagery-Based BCI Performance from Personality, Cognitive Profile and Neurophysiological Patterns.(Brain computer interface)(Report)

Jeunet, Camille ; N'Kaoua, Bernard ; Subramanian, Sriram ; Hachet, Martin ; Lotte, Fabien

PLoS ONE, Dec 1, 2015, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0143962

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Mental Imagery-Based BCI Performance from Personality, Cognitive Profile and Neurophysiological Patterns

Jeunet, Camille ; N’kaoua, Bernard ; Subramanian, Sriram ; Hachet, Martin ; Lotte, Fabien; Friedman, Doron (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0143962 ; PMCID: 4666487 ; PMID: 26625261

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Mental Imagery-Based BCI Performance from Personality, Cognitive Profile and Neurophysiological Patterns

Jeunet, Camille ; N'Kaoua, Bernard ; Subramanian, Sriram ; Hachet, Martin ; Lotte, Fabien

PLoS ONE, 01 December 2015, Vol.10(12), p.23 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0143962

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Mental Imagery-Based BCI Performance from Personality, Cognitive Profile and Neurophysiological Patterns

Jeunet, Camille ; Subramanian, Sriram ; Hachet, Martin

PLoS One, Dec 2015, Vol.10(12), p.e0143962 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0143962

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Mental Imagery-Based BCI Performance from Personality, Cognitive Profile and Neurophysiological Patterns

Camille Jeunet ; Bernard N'Kaoua ; Sriram Subramanian ; Martin Hachet ; Fabien Lotte

PLoS ONE, Vol.10(12), p.e0143962 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0143962

Toàn văn sẵn có

8
Predicting Mental Imagery-Based BCI Performance from Personality, Cognitive Profile and Neurophysiological Patterns
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Mental Imagery-Based BCI Performance from Personality, Cognitive Profile and Neurophysiological Patterns

Jeunet, Camille ; N’kaoua, Bernard ; Subramanian, Sriram ; Hachet, Martin ; Lotte, Fabien; Friedman, Doron

PLOS ONE, 12/1/2015, Vol.10(12), p.e0143962 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0143962

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...