skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A High-Rate Virtual Instrument of Marine Vehicle Motions for Underwater Navigation and Ocean Remote Sensing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A High-Rate Virtual Instrument of Marine Vehicle Motions for Underwater Navigation and Ocean Remote Sensing

Gelin, Chrystel

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 2194-8445 ; ISBN: 978-3-642-32014-9 ; E-ISBN: 978-3-642-32015-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-32015-6

Toàn văn sẵn có

2
A High-Rate Virtual Instrument of Marine Vehicle Motions for Underwater Navigation and Ocean Remote Sensing: Springer Series on Naval Architecture, Marine Engineering, Shipbuilding and Shipping 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A High-Rate Virtual Instrument of Marine Vehicle Motions for Underwater Navigation and Ocean Remote Sensing: Springer Series on Naval Architecture, Marine Engineering, Shipbuilding and Shipping 1

Gelin, Chrystel

Dawsonera

ISBN10: 3642320147 ; ISBN13: 9783642320149 ; E-ISBN10: 3642320155 ; E-ISBN13: 9783642320156

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...