skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purification and functional characterization of a histone H3-lysine 4-specific methyltransferase

Wang, H ; Cao, R ; Xia, L ; Erdjument-Bromage, H ; Borchers, C ; Tempst, P ; Zhang, Y

Molecular cell, December 2001, Vol.8(6), pp.1207-17 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1097-2765 ; PMID: 11779497 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Purification and Functional Characterization of a Histone H3-Lysine 4-Specific Methyltransferase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purification and Functional Characterization of a Histone H3-Lysine 4-Specific Methyltransferase

Wang, Hengbin ; Cao, Ru ; Xia, Li ; Erdjument-Bromage, Hediye ; Borchers, Christoph ; Tempst, Paul ; Zhang, Yi

Molecular Cell, 12/2001, Vol.8(6), pp.1207-1217 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10972765 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1097-2765(01)00405-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purification and Functional Characterization of a Histone H3-Lysine 4-Specific Methyltransferase

Wang, Hengbin ; Cao, Ru ; Xia, Li ; Erdjument-Bromage, Hediye ; Borchers, Christoph ; Tempst, Paul ; Zhang, Yi

Molecular Cell, 2001, Vol.8(6), pp.1207-1217 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1097-2765 ; E-ISSN: 1097-4164 ; DOI: 10.1016/S1097-2765(01)00405-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...