skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response rates and selection problems, with emphasis on mental health variables and DNA sampling, in large population-based, cross-sectional and longitudinal studies of adolescents in Norway

Lien Lars ; Green Kristian ; Sagatun Åse ; Bjertness Espen ; Søgaard Anne ; Selmer Randi

BMC Public Health, 01 October 2010, Vol.10(1), p.602 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-602

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response rates and selection problems, with emphasis on mental health variables and DNA sampling, in large population-based, cross-sectional and longitudinal studies of adolescents in Norway

Bjertness, Espen ; Sagatun, Åse ; Green, Kristian ; Lien, Lars ; Søgaard, Anne ; Selmer, Randi

BMC Public Health, 2010, Vol.10(1), p.602 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-602 ; PMID: 20939903

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response rates and selection problems, with emphasis on mental health variables and DNA sampling, in large population-based, cross-sectional and longitudinal studies of adolescents in Norway

Bjertness, Espen ; Sagatun, Åse ; Green, Kristian ; Lien, Lars ; Søgaard, Anne Johanne ; Selmer, Randi

BMC Public Health, 2010, Vol.10, p.602-602 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-602 ; PMCID: 2964627 ; PMID: 20939903

Toàn văn sẵn có

4
Response rates and selection problems, with emphasis on mental health variables and DNA sampling, in large population-based, cross-sectional and longitudinal studies of adolescents in Norway
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response rates and selection problems, with emphasis on mental health variables and DNA sampling, in large population-based, cross-sectional and longitudinal studies of adolescents in Norway

Bjertness, Espen ; Sagatun, Åse ; Green, Kristian ; Lien, Lars ; Søgaard, Anne Johanne ; Selmer, Randi

BMC Public Health, 12/2010, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-10-602

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response rates and selection problems, with emphasis on mental health variables and DNA sampling, in large population-based, cross-sectional and longitudinal studies of adolescents in Norway

Bjertness, Espen ; Sagatun, Ase ; Green, Kristian ; Lien, Lars ; Søgaard, Anne Johanne ; Selmer, Randi

BMC public health, 12 October 2010, Vol.10, pp.602 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 20939903 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-602

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response rates and selection problems, with emphasis on mental health variables and DNA sampling, in large population-based, cross-sectional and longitudinal studies of adolescents in Norway

Bjertness, Espen ; Sagatun, Åse ; Green, Kristian ; Lien, Lars ; Søgaard, Anne ; Selmer, Randi

BMC Public Health, 2010, Vol.10, p.602 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-602

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response rates and selection problems, with emphasis on mental health variables and DNA sampling, in large population-based, cross-sectional and longitudinal studies of adolescents in Norway

Bjertness, Espen ; Sagatun, Åse ; Green, Kristian ; Lien, Lars ; Johanne Søgaard, Anne ; Selmer, Randi

BMC Public Health. 2010 Oct 12;10(1):602 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1471-2458-10-602

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...