skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning different light prior distributions for different contexts

Kerrigan, Iona S. ; Adams, Wendy J.

Cognition, April, 2013, Vol.127(1), p.99(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-0277

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning different light prior distributions for different contexts

Kerrigan, Iona S ; Adams, Wendy J

Cognition, April 2013, Vol.127(1), pp.99-104 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2012.12.011

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Different Light Prior Distributions for Different Contexts

Kerrigan, Iona S ; Adams, Wendy J

Cognition, April 2013, Vol.127(1), p.99 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2012.12.011

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning different light prior distributions for different contexts

Kerrigan, Iona S ; Adams, Wendy J

Cognition, April 2013, Vol.127(1), pp.99-104 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-7838 ; PMID: 23376295 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2012.12.011

Toàn văn sẵn có

5
Learning different light prior distributions for different contexts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning different light prior distributions for different contexts

Kerrigan, Iona S. ; Adams, Wendy J.

Cognition, 04/2013, Vol.127(1), pp.99-104 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00100277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2012.12.011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...