skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a modular vapor intrusion model with variably saturated and non-isothermal vadose zone

Bekele, Dawit ; Naidu, Ravi ; Chadalavada, Sreenivasulu

Environmental Geochemistry and Health, 2018, Vol.40(2), pp.887-902 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-017-0032-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a modular vapor intrusion model with variably saturated and non-isothermal vadose zone.(Report)

Bekele, Dawit N. ; Naidu, Ravi ; Chadalavada, Sreenivasulu

Environmental Geochemistry and Health, 2018, Vol.40(2), p.887(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0269-4042 ; DOI: 10.1007/s10653-017-0032-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a modular vapor intrusion model with variably saturated and non-isothermal vadose zone.(Report)

Bekele, Dawit N. ; Naidu, Ravi ; Chadalavada, Sreenivasulu

Environmental Geochemistry and Health, April, 2018, Vol.40(2), p.887(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0269-4042 ; DOI: 10.1007/s10653-017-0032-5

Toàn văn sẵn có

4
Development of a modular vapor intrusion model with variably saturated and non-isothermal vadose zone
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a modular vapor intrusion model with variably saturated and non-isothermal vadose zone

Bekele, Dawit N. ; Naidu, Ravi ; Chadalavada, Sreenivasulu

Environmental Geochemistry and Health, 10/12/2017 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10653-017-0032-5

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a modular vapor intrusion model with variably saturated and non-isothermal vadose zone

Bekele, Dawit N ; Naidu, Ravi ; Chadalavada, Sreenivasulu

Environmental geochemistry and health, April 2018, Vol.40(2), pp.887-902 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2983 ; PMID: 29022193 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10653-017-0032-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...