skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GoBIS: An integrated framework to analyse the goal and business process perspectives in information systems

Ruiz, Marcela ; Costal, Dolors ; España, Sergio ; Franch, Xavier ; Pastor, Óscar

Information Systems, October 2015, Vol.53, pp.330-345 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2015.03.007

Toàn văn sẵn có

2
GoBIS: An integrated framework to analyse the goal and business process perspectives in information systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GoBIS: An integrated framework to analyse the goal and business process perspectives in information systems

Ruiz, Marcela ; Costal, Dolors ; España, Sergio ; Franch, Xavier ; Pastor, Óscar

Information Systems, 10/2015, Vol.53, C, pp.330-345 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.is.2015.03.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...