skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Branding South Korea in a Competitive World Order: Discourses and Dispositives in Neoliberal Governmentality

Schwak 줄리엣 쉥크, Juliette

Asian Studies Review, 02 July 2016, Vol.40(3), pp.427-444 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: 10.1080/10357823.2016.1193474

Toàn văn không sẵn có

2
Branding South Korea in a Competitive World Order: Discourses and Dispositives in Neoliberal Governmentality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Branding South Korea in a Competitive World Order: Discourses and Dispositives in Neoliberal Governmentality

Schwak 줄리엣 쉥크, Juliette

Asian Studies Review, 07/02/2016, Vol.40(3), pp.427-444 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1035-7823 ; E-ISSN: 1467-8403 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357823.2016.1193474

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...