skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study on effect of mechanical mixing and ultrasound on the performance of a single up-flow anaerobic/aerobic/anoxic bioreactor removing CNP from milk processing wastewater

Rezaee, S. ; Zinatizadeh, A.A.L. ; Asadi, A.

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2016, Vol.58, p.297(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1876-1070 ; DOI: 10.1016/j.jtice.2015.06.012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study on effect of mechanical mixing and ultrasound on the performance of a single up-flow anaerobic/aerobic/anoxic bioreactor removing CNP from milk processing wastewater

Rezaee, S. ; Zinatizadeh, A.A.L. ; Asadi, A.

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2016, Vol.58, p.297 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1876-1070 ; DOI: 10.1016/j.jtice.2015.06.012

Toàn văn sẵn có

3
Comparative study on effect of mechanical mixing and ultrasound on the performance of a single up-flow anaerobic/aerobic/anoxic bioreactor removing CNP from milk processing wastewater
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study on effect of mechanical mixing and ultrasound on the performance of a single up-flow anaerobic/aerobic/anoxic bioreactor removing CNP from milk processing wastewater

Rezaee, S. ; Zinatizadeh, A.A.L. ; Asadi, A.

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 01/2016, Vol.58, C, pp.297-309 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 18761070 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtice.2015.06.012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study on effect of mechanical mixing and ultrasound on the performance of a single up-flow anaerobic/aerobic/anoxic bioreactor removing CNP from milk processing wastewater

Rezaee, S ; Zinatizadeh, A.A.L ; Asadi, A

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, January 2016, Vol.58, pp.297-309 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1876-1070 ; E-ISSN: 1876-1089 ; DOI: 10.1016/j.jtice.2015.06.012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...