skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
High resolution analysis of 32S18O2 spectra: The ν1 and ν3 interacting bands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of 32S18O2 spectra: The ν1 and ν3 interacting bands

Ulenikov, O.N. ; Bekhtereva, E.S. ; Krivchikova, Yu.V. ; Morzhikova, Yu.B. ; Buttersack, T. ; Sydow, C. ; Bauerecker, S.

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 11/2015, Vol.166, C, pp.13-22 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00224073 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jqsrt.2015.07.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of 32S18O2 spectra: The ν1 and ν3 interacting bands

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Morzhikova, Yu.B ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, November 2015, Vol.166, pp.13-22 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.07.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...