skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MineRank: Leveraging users' latent roles for unsupervised collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Shah, Chirag

Information Processing & Management, 2016, Vol.52(6), p.1122(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-4573 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.05.002

Toàn văn sẵn có

2
MineRank: Leveraging users’ latent roles for unsupervised collaborative information retrieval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MineRank: Leveraging users’ latent roles for unsupervised collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Shah, Chirag

Information Processing & Management, 11/2016, Vol.52(6), pp.1122-1141 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064573 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2016.05.002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MineRank: Leveraging users' latent roles for unsupervised collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Shah, Chirag

Information Processing & Management, Nov 2016, p.1122 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03064573 ; E-ISSN: 18735371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.05.002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MineRank: Leveraging users’ latent roles for unsupervised collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Shah, Chirag

Information Processing and Management, November 2016, Vol.52(6), pp.1122-1141 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.05.002

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MineRank: Leveraging users’ latent roles for unsupervised collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Shah, Chirag

Information Processing and Management, 2016, Vol.52(6), pp.1122-1141 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2016.05.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...