skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framework for Electroencephalography-based Evaluation of User Experience

Frey, Jérémy ; Daniel, Maxime ; Castet, Julien ; Hachet, Martin; Hachet, Martin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 12, 2016

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1145/2858036.2858525

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framework for Electroencephalography-based Evaluation of User Experience

Frey, Jérémy ; Daniel, Maxime ; Castet, Julien ; Hachet, Martin ; Lotte, Fabien

Proceedings of the 2016 CHI Conference on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.2283-2294

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 9781450333627 ; ISBN: 1450333621 ; DOI: 10.1145/2858036.2858525

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framework for Electroencephalography-based Evaluation of User Experience

Frey, Jérémy ; Daniel, Maxime ; Castet, Julien ; Hachet, Martin ; Lotte, Fabien

Cornell University

Arxiv ID: 1601.02768

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framework for Electroencephalography-based Evaluation of User Experience

Frey, Jérémy ; Daniel, Maxime ; Castet, Julien ; Hachet, Martin ; Lotte, Fabien; Frey, Jérémy (Editor)

CHI '16 - SIGCHI Conference on Human Factors in Computing System

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1145/2858036.2858525

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...