skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Racial Context of Convenience Voting Cutbacks: Early Voting in Ohio During the 2008 and 2012 U.S. Presidential Elections

Weaver, Russell

SAGE Open, 04 August 2015, Vol.5(3) [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: 10.1177/2158244015591825

Toàn văn sẵn có

2
The Racial Context of Convenience Voting Cutbacks: Early Voting in Ohio During the 2008 and 2012 U.S. Presidential Elections
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Racial Context of Convenience Voting Cutbacks: Early Voting in Ohio During the 2008 and 2012 U.S. Presidential Elections

Weaver, Russell

SAGE Open, 07/10/2015, Vol.5(3), p.215824401559182 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 2158-2440 ; E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/2158244015591825

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Racial Context of Convenience Voting Cutbacks

Russell Weaver

SAGE Open, 01 August 2015, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2158-2440 ; DOI: 10.1177/2158244015591825

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...