skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of Process Using Multi-Objective Genetic Algorithm

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Gervais, Marie-Pierre; Laurent, Yoann (Editor)

International Conference on Software and System Process, ICSSP 2013, 2013, pp.161-165

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1145/2486046.2486076

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of process using multi-objective genetic algorithm

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Gervais, Marie-Pierre

Proceedings of the 2013 International Conference on software and system process, 18 May 2013, pp.161-165

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 9781450320627 ; ISBN: 1450320627 ; DOI: 10.1145/2486046.2486076

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...