skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danmaku Related to Video Content Facilitates Learning

Zhang, Yabo ; Qian, Aiping ; Pi, Zhongling ; Yang, Jiumin

Journal of Educational Technology Systems, March 2019, Vol.47(3), pp.359-372 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0047-2395 ; E-ISSN: 1541-3810 ; DOI: 10.1177/0047239518811933

Toàn văn sẵn có

2
Danmaku Related to Video Content Facilitates Learning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danmaku Related to Video Content Facilitates Learning

Zhang, Yabo ; Qian, Aiping ; Pi, Zhongling ; Yang, Jiumin

Journal of Educational Technology Systems, 03/2019, Vol.47(3), pp.359-372 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0047-2395 ; E-ISSN: 1541-3810 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0047239518811933

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danmaku Related to Video Content Facilitates Learning

Zhang, Yabo ; Qian, Aiping ; Pi, Zhongling ; Yang, Jiumin

Journal of Educational Technology Systems, March 2019, Vol.47(3), p.359 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0047-2395 ; E-ISSN: 1541-3810 ; DOI: 10.1177/0047239518811933

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...