skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing throughput guarantees in heterogeneous wireless mesh networks

Oliva, Antonio ; Banchs, Albert ; Serrano, Pablo ; Zdarsky, Frank A.

Wireless Communications and Mobile Computing, March 2014, Vol.14(4), pp.435-449 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.2192

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing throughput guarantees in heterogeneous wireless mesh networks

Oliva, Antonio ; Banchs, Albert ; Serrano, Pablo ; Zdarsky, Frank A.

Wireless Communications and Mobile Computing, March, 2014, Vol.14(4), p.435(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1530-8669

Toàn văn không sẵn có

3
Providing throughput guarantees in heterogeneous wireless mesh networks: Providing throughput guarantees in heterogeneous wireless mesh
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing throughput guarantees in heterogeneous wireless mesh networks: Providing throughput guarantees in heterogeneous wireless mesh

de La Oliva, Antonio ; Banchs, Albert ; Serrano, Pablo ; Zdarsky, Frank A.

Wireless Communications and Mobile Computing, 03/2014, Vol.14(4), pp.435-449 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/wcm.2192

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...