skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-coupling analysis of residue coevolution captures native contacts across many protein families

Morcos, F ; Pagnani, A ; Lunt, B ; Bertolino, A ; Marks, D. S ; Sander, C ; Zecchina, R ; Onuchic, J. N ; Hwa, T ; Weigt, M; Oteri, Francesco (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(49), pp.E1293-E1301 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1111471108

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-coupling analysis of residue coevolution captures native contacts across many protein families

Morcos, Faruck ; Pagnani, Andrea ; Lunt, Bryan ; Bertolino, Arianna ; Marks, Debora S. ; Sander, Chris ; Zecchina, Riccardo ; Onuchic, José N. ; Hwa, Terence ; Weigt, Martin

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 6 December 2011, Vol.108(49), pp.19459-19460 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-coupling analysis of residue coevolution captures native contacts across many protein families

Morcos , Faruck ; Pagnani , Andrea ; Lunt , Bryan ; Bertolino , Arianna ; Marks , Debora S. ; Sander , Chris ; Zecchina , Riccardo ; Onuchic , José N. ; Hwa , Terence ; Weigt , Martin

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(49), pp.E1293-E1301 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-coupling analysis of residue coevolution captures native contacts across many protein families

Morcos, Faruck ; Pagnani, Andrea ; Lunt, Bryan ; Bertolino, Arianna ; Marks, Debora S. ; Sander, Chris ; Zecchina, Riccardo ; Onuchic, José N. ; Hwa, Terence ; Weigt, Martin

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 6 December 2011, Vol.108(49), pp.19459-19460 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Direct-coupling analysis of residue coevolution captures native contacts across many protein families
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-coupling analysis of residue coevolution captures native contacts across many protein families

Morcos, F. ; Pagnani, A. ; Lunt, B. ; Bertolino, A. ; Marks, D. S. ; Sander, C. ; Zecchina, R. ; Onuchic, J. N. ; Hwa, T. ; Weigt, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 12/06/2011, Vol.108(49), pp.E1293-E1301 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1111471108

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-coupling analysis of residue coevolution captures native contacts across many protein families

Morcos, Faruck ; Pagnani, Andrea ; Lunt, Bryan ; Bertolino, Arianna ; Marks, Debora S ; Sander, Chris ; Zecchina, Riccardo ; Onuchic, José N ; Hwa, Terence ; Weigt, Martin

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 06 December 2011, Vol.108(49), pp.E1293-301 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22106262 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1111471108

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-coupling analysis of residue co-evolution captures native contacts across many protein families

Morcos, Faruck ; Pagnani, Andrea ; Lunt, Bryan ; Bertolino, Arianna ; Marks, Debora S. ; Sander, Chris ; Zecchina, Riccardo ; Onuchic, Jose' N. ; Hwa, Terence ; Weigt, Martin

PNAS December 6, 2011 vol. 108 no. 49 E1293-E1301 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1110.5223

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct-coupling analysis of residue co-evolution captures native contacts across many protein families

Morcos, Faruck ; Pagnani, Andrea ; Lunt, Bryan ; Bertolino, Arianna ; Marks, Debora ; Sander, Chris ; Zecchina, Riccardo ; Onuchic, Jose' ; Hwa, Terence ; Weigt, Martin; Weigt, Martin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 25, 2011 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1073/pnas.1111471108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...