skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequency analysis and resonant operation for efficient capacitive deionization.(Report)

Ramachandran, Ashwin ; Hawks, Steven A. ; Stadermann, Michael ; Santiago, Juan G.

Water Research, Nov 1, 2018, Vol.144, p.581 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.07.066

Toàn văn sẵn có

2
Frequency analysis and resonant operation for efficient capacitive deionization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequency analysis and resonant operation for efficient capacitive deionization

Ramachandran, Ashwin ; Hawks, Steven A. ; Stadermann, Michael ; Santiago, Juan G.

Water Research, 11/2018, Vol.144, C, pp.581-591 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00431354 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2018.07.066

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequency analysis and resonant operation for efficient capacitive deionization

Ramachandran, Ashwin ; Hawks, Steven A ; Stadermann, Michael ; Santiago, Juan G

Water Research, 01 November 2018, Vol.144, pp.581-591 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.07.066

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequency analysis and resonant operation for efficient capacitive deionization

Ramachandran, Ashwin ; Hawks, Steven A ; Stadermann, Michael ; Santiago, Juan G

Water research, 01 November 2018, Vol.144, pp.581-591 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-2448 ; PMID: 30092504 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.07.066

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...