skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative analysis of recycling industry development in Japan following the Eco-Town program for eco-industrial development

Ohnishi, Satoshi ; Fujii, Minoru ; Fujita, Tsuyoshi ; Matsumoto, Toru ; Dong, Liang ; Akiyama, Hiroyuki ; Dong, Huijuan

Journal of Cleaner Production, 15 February 2016, Vol.114, pp.95-102 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.04.088

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative analysis of recycling industry development in Japan following the Eco-Town program for eco-industrial development

Ohnishi, Satoshi ; Fujii, Minoru ; Fujita, Tsuyoshi ; Matsumoto, Toru ; Dong, Liang ; Akiyama, Hiroyuki ; Dong, Huijuan

Journal of Cleaner Production, Feb 15, 2016, Vol.114, p.95(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0959-6526 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.04.088

Toàn văn sẵn có

3
Comparative analysis of recycling industry development in Japan following the Eco-Town program for eco-industrial development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative analysis of recycling industry development in Japan following the Eco-Town program for eco-industrial development

Ohnishi, Satoshi ; Fujii, Minoru ; Fujita, Tsuyoshi ; Matsumoto, Toru ; Dong, Liang ; Akiyama, Hiroyuki ; Dong, Huijuan

Journal of Cleaner Production, 02/2016, Vol.114, C, pp.95-102 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09596526 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.04.088

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...