skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touch screen gestures for web browsing tasks

Billinghurst, Sabrina S ; Vu, Kim-Phuong L

Computers in Human Behavior, December 2015, Vol.53, pp.71-81 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2015.06.012

Toàn văn sẵn có

2
Touch screen gestures for web browsing tasks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touch screen gestures for web browsing tasks

Billinghurst, Sabrina S. ; Vu, Kim-Phuong L.

Computers in Human Behavior, 12/2015, Vol.53, C, pp.71-81 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.06.012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...