skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the efficiency of an asbestos stabilizer on ceiling tiles and the characteristics of the released asbestos fibers

Jung, Hyun-Sung ; Cha, Jun-Seok ; Kim, Seongmi ; Lee, Wooseok ; Lim, Ho-Ju ; Kim, Hyunwook

Journal of Hazardous Materials, Dec 30, 2015, Vol.300, p.378(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.07.021

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the efficiency of an asbestos stabilizer on ceiling tiles and the characteristics of the released asbestos fibers

Jung, Hyun-Sung ; Cha, Jun-Seok ; Kim, Seongmi ; Lee, Wooseok ; Lim, Ho-Ju ; Kim, Hyunwook

Journal of Hazardous Materials, 30 December 2015, Vol.300, pp.378-386 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.07.021

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the efficiency of an asbestos stabilizer on ceiling tiles and the characteristics of the released asbestos fibers

Jung, Hyun-Sung ; Cha, Jun-Seok ; Kim, Seongmi ; Lee, Wooseok ; Lim, Ho-Ju ; Kim, Hyunwook

Journal of hazardous materials, 30 December 2015, Vol.300, pp.378-386 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 26218305 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.07.021

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the efficiency of an asbestos stabilizer on ceiling tiles and the characteristics of the released asbestos fibers.(Report)

Jung, Hyun-Sung ; Cha, Jun-Seok ; Kim, Seongmi ; Lee, Wooseok ; Lim, Ho-Ju ; Kim, Hyunwook

Journal of Hazardous Materials, Dec 30, 2015, Vol.300, p.378 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.07.021

Toàn văn sẵn có

5
Evaluating the efficiency of an asbestos stabilizer on ceiling tiles and the characteristics of the released asbestos fibers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the efficiency of an asbestos stabilizer on ceiling tiles and the characteristics of the released asbestos fibers

Jung, Hyun-Sung ; Cha, Jun-Seok ; Kim, Seongmi ; Lee, Wooseok ; Lim, Ho-Ju ; Kim, Hyunwook

Journal of Hazardous Materials, 12/2015, Vol.300, C, pp.378-386 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03043894 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.07.021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...