skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanofaceting as a stamp for periodic graphene charge carrier modulations

Vondracek, M ; Kucera, M ; Fekete, L ; Kopecek, J ; Lancok, J ; Kalita, D ; Coraux, J ; Bouchiat, V ; Honolka, J; Honolka, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 2, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1038/srep23663

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanofaceting as a stamp for periodic graphene charge carrier modulations

Vondráček, M ; Kalita, D ; Kučera, M ; Fekete, L ; Kopeček, J ; Lančok, J ; Coraux, J ; Bouchiat, V ; Honolka, J

Scientific Reports, 2016, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep23663 ; PMCID: 4819194 ; PMID: 27040365

Toàn văn sẵn có

3
Nanofaceting as a stamp for periodic graphene charge carrier modulations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanofaceting as a stamp for periodic graphene charge carrier modulations

Vondráček, M. ; Kalita, D. ; Kučera, M. ; Fekete, L. ; Kopeček, J. ; Lančok, J. ; Coraux, J. ; Bouchiat, V. ; Honolka, J.

Scientific Reports, 7/2016, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep23663

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanofaceting as a stamp for periodic graphene charge carrier modulations

Vondráček, M ; Kalita, D ; Kučera, M ; Fekete, L ; Kopeček, J ; Lančok, J ; Coraux, J ; Bouchiat, V ; Honolka, J

Scientific reports, 04 April 2016, Vol.6, pp.23663 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 27040365 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep23663

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanofaceting as a stamp for periodic graphene charge carrier modulations

Vondráček, M ; Kalita, D ; Kučera, M ; Fekete, L ; Kopeček, J ; Lančok, J ; Coraux, J ; Bouchiat, V ; Honolka, J; Coraux, Johann (Editor)

Scientific Reports, 04 April 2016, Vol.6, p.23663 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep23663

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanofaceting as a stamp for periodic graphene charge carrier modulations

M. Vondráček ; D. Kalita ; M. Kučera ; L. Fekete ; J. Kopeček ; J. Lančok ; J. Coraux ; V. Bouchiat ; J. Honolka

Scientific Reports, 2016, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep23663

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanofaceting as a stamp for periodic graphene charge carrier modulations

Vondracek, M. ; Kucera, M. ; Fekete, L. ; Kopecek, J. ; Lancok, J. ; Kalita, D. ; Coraux, J. ; Bouchiat, V. ; Honolka, J.

Scientific Reports 6, Article number: 23663 (2016) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1604.00471

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanofaceting as a stamp for periodic graphene charge carrier modulations

Vondrácek, M ; Kalita, D ; Kucera, M ; Fekete, L ; Kopecek, J ; Lancok, J ; Coraux, J ; Bouchiat, V ; Honolka, J

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Apr 2016, Vol.6, p.23663 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1038/srep23663

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...