skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3Disease Browser: A Web server for integrating 3D genome and disease-associated chromosome rearrangement data

Li, Ruifeng ; Liu, Yifang ; Li, Tingting ; Li, Cheng

Scientific reports, 13 October 2016, Vol.6, pp.34651 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 27734896 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep34651

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3Disease Browser: A Web server for integrating 3D genome and disease-associated chromosome rearrangement data

Ruifeng Li ; Yifang Liu ; Tingting Li ; Cheng Li

Scientific Reports, 2016, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep34651

Toàn văn sẵn có

3
3Disease Browser: A Web server for integrating 3D genome and disease-associated chromosome rearrangement data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3Disease Browser: A Web server for integrating 3D genome and disease-associated chromosome rearrangement data

Li, Ruifeng ; Liu, Yifang ; Li, Tingting ; Li, Cheng

Scientific Reports, 12/2016, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep34651

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3Disease Browser: A Web server for integrating 3D genome and disease-associated chromosome rearrangement data

Li, Ruifeng ; Liu, Yifang ; Li, Tingting ; Li, Cheng

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Oct 2016, p.34651 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep34651

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...