skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An expressed, endogenous Nodavirus-like element captured by a retrotransposon in the genome of the plant parasitic nematode Bursaphelenchus xylophilus

James A. Cotton ; Sascha Steinbiss ; Toshiro Yokoi ; Isheng J. Tsai ; Taisei Kikuchi

Scientific Reports, 2016, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep39749

Toàn văn sẵn có

2
An expressed, endogenous Nodavirus-like element captured by a retrotransposon in the genome of the plant parasitic nematode Bursaphelenchus xylophilus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An expressed, endogenous Nodavirus-like element captured by a retrotransposon in the genome of the plant parasitic nematode Bursaphelenchus xylophilus

Cotton, James A. ; Steinbiss, Sascha ; Yokoi, Toshiro ; Tsai, Isheng J. ; Kikuchi, Taisei

Scientific Reports, 12/2016, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep39749

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An expressed, endogenous Nodavirus-like element captured by a retrotransposon in the genome of the plant parasitic nematode Bursaphelenchus xylophilus

Cotton, James A ; Steinbiss, Sascha ; Yokoi, Toshiro ; Tsai, Isheng J ; Kikuchi, Taisei

Scientific reports, 22 December 2016, Vol.6, pp.39749 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28004836 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep39749

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An expressed, endogenous Nodavirus-like element captured by a retrotransposon in the genome of the plant parasitic nematode Bursaphelenchus xylophilus

Cotton, James ; Steinbiss, Sascha ; Yokoi, Toshiro ; Tsai, Isheng ; Kikuchi, Taisei

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Dec 2016, p.39749 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep39749

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...