skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional Curiosity in Child Protection: Thinking the Unthinkable in a Neo-Liberal World

Burton, Victoria ; Revell, Lisa

The British Journal of Social Work, 2018, Vol. 48(6), pp.1508-1523 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: 10.1093/bjsw/bcx123

Toàn văn không sẵn có

2
Professional Curiosity in Child Protection: Thinking the Unthinkable in a Neo-Liberal World
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional Curiosity in Child Protection: Thinking the Unthinkable in a Neo-Liberal World

Burton, Victoria ; Revell, Lisa

The British Journal of Social Work, 09/01/2018, Vol.48(6), pp.1508-1523 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bcx123

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...