skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposure to elemental carbon, organic carbon, nitrate, and sulfate fractions of fine particulate matter and risk of preterm birth in New Jersey, Ohio, and Pennsylvania (2000-2005).(Research: Children's Health)(Report)

Rappazzo, Kristen M. ; Daniels, Julie L. ; Messer, Lynne C. ; Poole, Charles ; Lobdell, Danelle T.

Environmental Health Perspectives, Oct, 2015, Vol.123(10), p.1059 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-6765 ; DOI: 10.1289/ehp.1408953

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposure to elemental carbon, organic carbon, nitrate, and sulfate fractions of fine particulate matter and risk of preterm birth in New Jersey, Ohio, and Pennsylvania (2000-2005).(Research: Children's Health)(Report)

Rappazzo, Kristen M. ; Daniels, Julie L. ; Messer, Lynne C. ; Poole, Charles ; Lobdell, Danelle T.

Environmental Health Perspectives, 2015, Vol.123(10), p.1059 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-6765 ; DOI: 10.1289/ehp.1408953

Toàn văn sẵn có

3
Exposure to Elemental Carbon, Organic Carbon, Nitrate, and Sulfate Fractions of Fine Particulate Matter and Risk of Preterm Birth in New Jersey, Ohio, and Pennsylvania (2000–2005)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposure to Elemental Carbon, Organic Carbon, Nitrate, and Sulfate Fractions of Fine Particulate Matter and Risk of Preterm Birth in New Jersey, Ohio, and Pennsylvania (2000–2005)

Rappazzo, Kristen M. ; Daniels, Julie L. ; Messer, Lynne C. ; Poole, Charles ; Lobdell, Danelle T.

Environmental Health Perspectives, 10/2015, Vol.123(10), pp.1059-1065 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1408953

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposure to Elemental Carbon, Organic Carbon, Nitrate, and Sulfate Fractions of Fine Particulate Matter and Risk of Preterm Birth in New Jersey, Ohio, and Pennsylvania (2000-2005)

Rappazzo, Kristen M ; Daniels, Julie L ; Messer, Lynne C ; Poole, Charles ; Lobdell, Danelle T

Environmental health perspectives, October 2015, Vol.123(10), pp.1059-65 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1552-9924 ; PMID: 25910280 Version:1 ; DOI: 10.1289/ehp.1408953

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...