skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultraconserved elements in the human genome.(Reports)

Bejerano, Gill ; Pheasant, Michael ; Makunin, Igor ; Stephen, Stuart ; Kent, W. James ; Mattick, John S. ; Haussler, David

Science, May 28, 2004, Vol.304(5675), p.1321(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultraconserved elements in the human genome.(Reports)

Bejerano, Gill ; Pheasant, Michael ; Makunin, Igor ; Stephen, Stuart ; Kent, W. James ; Mattick, John S. ; Haussler, David

Science, May 28, 2004, Vol.304(5675), p.1321(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultraconserved Elements in the Human Genome

Bejerano, Gill ; Pheasant, Michael ; Makunin, Igor ; Stephen, Stuart ; Kent, W. James ; Mattick, John S. ; Haussler, David

Science, 28 May 2004, Vol.304(5675), pp.1321-1325 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultraconserved Elements in the Human Genome

Bejerano, Gill ; Pheasant, Michael ; Makunin, Igor ; Stephen, Stuart ; Kent, W. James ; Mattick, John S. ; Haussler, David

Science, 28 May 2004, Vol.304(5675), pp.1321-1325 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Ultraconserved Elements in the Human Genome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultraconserved Elements in the Human Genome

Bejerano, G.

Science, 05/28/2004, Vol.304(5675), pp.1321-1325 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1098119

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultraconserved elements in the human genome

Bejerano, Gill ; Pheasant, Michael ; Makunin, Igor ; Stephen, Stuart ; Kent, W James ; Mattick, John S ; Haussler, David

Science (New York, N.Y.), 28 May 2004, Vol.304(5675), pp.1321-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 15131266 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...