skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inequality and Governance in the Metropolis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and Governance in the Metropolis

Jefferey M. Sellers ; Marretche ; Daniel Kübler ; Eran Razin

Dawsonera

ISBN10: 1137573775 ; ISBN13: 9781137573773 ; E-ISBN10: 1137573783 ; E-ISBN13: 9781137573780

Toàn văn sẵn có

2
Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Counties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Counties

Keating, Michael (Editor) ; Schakel, Arjan (Editor) ; Tatham, Michaël (Editor) ; Sellers, Jefferey M (Editor) ; Arretche, Marta (Editor) ; Kübler, Daniel (Editor) ; Razin, Eran (Editor)

Comparative Territorial Politics

SpringerLink Books

ISBN: 9781137573773 ; ISBN: 1137573775 ; E-ISBN: 9781137573780 ; E-ISBN: 1137573783 ; DOI: 10.1057/978-1-137-57378-0

Toàn văn sẵn có

3
Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries

Sellers, Jefferey M. ; Arretche, Marta ; Kübler, Daniel ; Razin, Eran

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-1-137-57377-3 ; E-ISBN: 978-1-137-57378-0 ; DOI: 10.1057/978-1-137-57378-0

Toàn văn sẵn có

4
Inequality and governance in the metropolis place equality regimes and fiscal choices in eleven counties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and governance in the metropolis place equality regimes and fiscal choices in eleven counties

Sellers, Jefferey M ; Arretche, Marta Teresa Da Silva ; Kübler, Daniel ; Razin, Eran

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 1137573775 ; ISBN: 9781137573773 ; DOI: 10.1057/978-1-137-57378-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...