skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satellite galaxies in semi-analytic models of galaxy formation with sterile neutrino dark matter

Lovell, Mark R. ; Bose, Sownak ; Boyarsky, Alexey ; Cole, Shaun ; Frenk, Carlos S. ; Gonzalez-Perez, Violeta ; Kennedy, Rachel ; Ruchayskiy, Oleg ; Smith, Alex

MNRAS 461, 60-72 (2016) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1511.04078

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satellite galaxies in semi-analytic models of galaxy formation with sterile neutrino dark matter

Lovell, Mark ; Bose, Sownak ; Boyarsky, Alexey ; Cole, Shaun ; Frenk, Carlos ; Gonzalez-Perez, Violeta ; Kennedy, Rachel ; Ruchayskiy, Oleg ; Smith, Alex; Smith, Alex (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 7, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1093/mnras/stw1317

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satellite galaxies in semi-analytic models of galaxy formation with sterile neutrino dark matter

Lovell, M.R. ; Bose, S. ; Boiarsky, O. ; Cole, S. ; Frenk, C.S. ; Gonzales-Perez, V. ; Kennedy, R. ; Ruchayskiy, O. ; Smith, A.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, Vol.461(1), pp.60-72 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...