skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the Loop, in Your Bubble: Mind Wandering Is Independent From Automation Reliability, but Influences Task Engagement

Gouraud, Jonas ; Delorme, Arnaud ; Berberian, Bruno

Frontiers in Human Neuroscience, 2018, Vol.12 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2018.00383 ; PMCID: 6158314 ; PMID: 30294267

Toàn văn sẵn có

2
Out of the Loop, in Your Bubble: Mind Wandering Is Independent From Automation Reliability, but Influences Task Engagement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the Loop, in Your Bubble: Mind Wandering Is Independent From Automation Reliability, but Influences Task Engagement

Gouraud, Jonas ; Delorme, Arnaud ; Berberian, Bruno

Frontiers in Human Neuroscience, 9/20/2018, Vol.12 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2018.00383

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the Loop, in Your Bubble: Mind Wandering Is Independent From Automation Reliability, but Influences Task Engagement

Gouraud, Jonas ; Delorme, Arnaud ; Berberian, Bruno

Frontiers in human neuroscience, 2018, Vol.12, pp.383 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1662-5161 ; PMID: 30294267 Version:1 ; DOI: 10.3389/fnhum.2018.00383

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the Loop, in Your Bubble: Mind Wandering Is Independent From Automation Reliability, but Influences Task Engagement

Gouraud, Jonas ; Delorme, Arnaud ; Berberian, Bruno

Frontiers in Human Neuroscience, Sep 20, 2018 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 16625161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2018.00383

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the Loop, in Your Bubble: Mind Wandering Is Independent From Automation Reliability, but Influences Task Engagement

Gouraud, Jonas ; Delorme, Arnaud ; Berberian, Bruno

Frontiers in Human Neuroscience, 2018, Vol.12, p.383 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1662-5161 ; E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2018.00383

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the Loop, in Your Bubble: Mind Wandering Is Independent From Automation Reliability, but Influences Task Engagement

Jonas Gouraud ; Arnaud Delorme ; Arnaud Delorme ; Bruno Berberian

Frontiers in Human Neuroscience, 01 September 2018, Vol.12 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2018.00383

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the Loop, in Your Bubble: Mind Wandering Is Independent From Automation Reliability, but Influences Task Engagement.(Report)(Brief article)

Gouraud, Jonas ; Delorme, Arnaud ; Berberian, Bruno

Frontiers in Human Neuroscience, Sept 20, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2018.00383

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Out of the Loop, in Your Bubble: Mind Wandering Is Independent From Automation Reliability, but Influences Task Engagement.(Report)(Brief article)

Gouraud, Jonas ; Delorme, Arnaud ; Berberian, Bruno

Frontiers in Human Neuroscience, Sept 20, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2018.00383

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...