skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geological factors responsible for REY-rich mud in the western North Pacific Ocean: Implications from mineralogy and grain size distributions

Ohta, Junichiro ; Yasukawa, Kazutaka ; Machida, Shiki ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Takaya, Yutaro ; Iijima, Koichi ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(6), pp.591-603 [Tạp chí có phản biện]

Japan Science and Technology Agency

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0435

Truy cập trực tuyến

2
Geological factors responsible for REY-rich mud in the western North Pacific Ocean: Implications from mineralogy and grain size distributions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geological factors responsible for REY-rich mud in the western North Pacific Ocean: Implications from mineralogy and grain size distributions

Ohta, Junichiro ; Yasukawa, Kazutaka ; Machida, Shiki ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Takaya, Yutaro ; Iijima, Koichi ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(6), pp.591-603 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0016-7002 ; E-ISSN: 1880-5973 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2343/geochemj.2.0435

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...