skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High heat flow from Enceladus' south polar region measured using 10–600 cm −1 Cassini/CIRS data

Howett, C. J. A. ; Spencer, J. R. ; Pearl, J. ; Segura, M.

Journal of Geophysical Research: Planets, March 2011, Vol.116(E3), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2010JE003718

Toàn văn sẵn có

2
High heat flow from Enceladus' south polar region measured using 10–600 cm −1 Cassini/CIRS data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High heat flow from Enceladus' south polar region measured using 10–600 cm −1 Cassini/CIRS data

Howett, C. J. A. ; Spencer, J. R. ; Pearl, J. ; Segura, M.

Journal of Geophysical Research, 2011, Vol.116(E3) [Tạp chí có phản biện]

American Geophysical Union (via CrossRef)

ISSN: 0148-0227 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2010JE003718

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...