skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private Mark Graham, un/known soldier: not just any body can be a citizen

Douglas, Delia

Gender, Place & Culture, 09 August 2015, Vol.22(7), pp.1007-1022 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0966-369X ; E-ISSN: 1360-0524 ; DOI: 10.1080/0966369X.2014.939146

Toàn văn không sẵn có

2
Private Mark Graham, un/known soldier: not just any body can be a citizen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private Mark Graham, un/known soldier: not just any body can be a citizen

Douglas, Delia

Gender, Place & Culture, 08/09/2015, Vol.22(7), pp.1007-1022 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0966-369X ; E-ISSN: 1360-0524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0966369X.2014.939146

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...