skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on archival user studies.(Report)

Rhee, Hea Lim

Reference & User Services Quarterly, 2015, Vol.54(4), p.29(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1094-9054

Toàn văn sẵn có

2
Reflections on Archival User Studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on Archival User Studies

Rhee, Hea Lim

Reference & User Services Quarterly, 06/22/2015, Vol.54(4), p.29 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1094-9054 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5860/rusq.54n4.29

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...