skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of grain boundaries on the preferential orientation distribution of θ′ precipitates in stress-aged Al–2Cu alloy bicrystals

Guo, Xiaobin ; Zhang, Jin ; Deng, Yunlai ; Zhang, Xinming ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, 25 July 2019, Vol.794, pp.501-508 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.04.264

Toàn văn sẵn có

2
Effect of grain boundaries on the preferential orientation distribution of θ′ precipitates in stress-aged Al–2Cu alloy bicrystals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of grain boundaries on the preferential orientation distribution of θ′ precipitates in stress-aged Al–2Cu alloy bicrystals

Guo, Xiaobin ; Zhang, Jin ; Deng, Yunlai ; Zhang, Xinming ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, 07/2019, Vol.794, C, pp.501-508 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09258388 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.04.264

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...