skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developers as Users: Exploring the Experiences of Using a New Theoretical Method for Usability Assessment

Bligård, Lars-Ola ; Strömberg, Helena ; Karlsson, MariAnne; Vanderdonckt, Jean

Advances in Human-Computer Interaction, 2017, Vol.2017, 13 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2017/6131575

Toàn văn sẵn có

2
Developers as Users: Exploring the Experiences of Using a New Theoretical Method for Usability Assessment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developers as Users: Exploring the Experiences of Using a New Theoretical Method for Usability Assessment

Bligård, Lars-Ola ; Strömberg, Helena ; Karlsson, Marianne

Advances in Human-Computer Interaction, 2017, Vol.2017, pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2017/6131575

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developers as Users: Exploring the Experiences of Using a New Theoretical Method for Usability Assessment

Lars-Ola Bligård ; Helena Strömberg ; Marianne Karlsson

Advances in Human-Computer Interaction, 01 January 2017, Vol.2017 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2017/6131575

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developers as Users: Exploring the Experiences of Using a New Theoretical Method for Usability Assessment

Strömberg, Helena ; Karlsson, Marianne ; Strömberg, Helena ; Karlsson, Marianne

Advances in Human - Computer Interaction, 2017, Vol.2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 16875893 ; E-ISSN: 16875907 ; DOI: 10.1155/2017/6131575

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...