skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The legal empowerment agenda : poverty, labour and the informal economy in Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The legal empowerment agenda : poverty, labour and the informal economy in Africa

Dan Banik

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781409411185 ; E-ISBN 9781409411192 ; E-ISBN 9781409411208

Toàn văn không sẵn có

2
The legal empowerment agenda : poverty, labour and the informal economy in Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The legal empowerment agenda : poverty, labour and the informal economy in Africa

Banik, Dan

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 1409411184 ; ISBN: 1409411192 ; ISBN: 9781409411185 ; ISBN: 9781409411192 ; E-ISBN: 9781409411208

Toàn văn không sẵn có

3
The Legal Empowerment Agenda: Poverty, Labour and the Informal Economy in Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Legal Empowerment Agenda: Poverty, Labour and the Informal Economy in Africa

Dan Banik

Dawsonera

ISBN10: 1409411184 ; ISBN10: 1409411192 ; ISBN13: 9781409411185 ; ISBN13: 9781409411192 ; E-ISBN10: 1409411206 ; E-ISBN13: 9781409411208

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...