skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-perception and identity in contemporary Turkey

Kushner, David

Journal of Contemporary History, April, 1997, Vol.32(2), p.219(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0094

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Perception and Identity in Contemporary Turkey

Kushner, David

Journal of Contemporary History, 1 April 1997, Vol.32(2), pp.219-233 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00220094

Toàn văn sẵn có

3
Self-Perception and Identity in Contemporary Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Perception and Identity in Contemporary Turkey

Kushner, David

Journal of Contemporary History, 04/1997, Vol.32(2), pp.219-233 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-0094 ; E-ISSN: 1461-7250 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002200949703200206

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Perception and Identity in Contemporary Turkey

Kushner, David

Journal of Contemporary History, April 1997, Vol.32(2), pp.219-233 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-0094 ; E-ISSN: 1461-7250 ; DOI: 10.1177/002200949703200206

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...