skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

apART: system for the acquisition, processing, archiving, and retrieval of digital images in an open, distributed imaging environment

Schneider, Uwe ; Strack, Ruediger

30 April 1992, Vol.1659, pp.288-298

SPIE Digital Library - Proceedings

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819408136 ; ISBN: 0819408131 ; DOI: 10.1117/12.58414

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

apART: system for the acquisition, processing, archiving, and retrieval of digital images in an open, distributed imaging environment

Schneider, Uwe ; Strack, Ruediger

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.288-298

SPIE Digital Library - Journals

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58414

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...